Banner

(TTV) Chiêu Yên giảm nghèo bền vững

19:56, 14/01/2022
Xác định phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững là động lực quan trọng để xây dựng nông thôn mới. Xã Chiêu Yên, huyện Yên Sơn đã phát huy hiệu quả các nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển hệ thống giao thông, triển khai các chính sách hỗ trợ để giúp người dân xây dựng đời sống ngày càng ấm no.