Banner

(TTV) Nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể - hợp tác xã

Sáng ngày 19/10, đồng chí Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND đã tham dự Hội nghị trực tuyến do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức. Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2021 trong lĩnh vực nông nghiệp. 

 

Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13, kinh tế tập thể, hợp tác xã trong nông nghiệp có bước chuyển khá, nhiều mô hình hợp tác xã trong nông nghiệp phát triển đa dạng, phù hợp với tiến trình tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. 


Đến hết năm 2021, cả nước có gần 35.000 tổ hợp tác trong nông nghiệp, trên 627.000 thành viên. Trên 18.000 hợp tác xã với 3,2 triệu thành viên, thu nhập bình quân của lao động thường xuyên đạt gần 37 triệu đồng/người/năm.


Nhiều hợp tác xã mới được thành lập, đa dạng hóa về ngành nghề, lĩnh vực. Từng bước đổi mới về hoạt động, thích ứng tốt hơn với cơ chế thị trường. Khẳng định rõ vai trò, vị trí trong nền kinh tế, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị cơ sở và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân…


Tại tỉnh Tuyên Quang, sau 20 năm tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp, kinh tế tập thể và của tỉnh đã có sự phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng. Đóng góp quan trọng cho sự phát triển chung của tỉnh; Phát huy vai trò trong xây dựng nông thôn mới, góp phần tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, thúc đẩy kinh tế phát triển.


Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các ngành, địa phương tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong lĩnh vực nông nghiệp của kinh tế tập thể và hợp tác xã. Nâng cao nhận thức trong phát triển kinh tế đối với lĩnh vực này. Quan tâm hỗ trợ kỹ thuật, khoa học công nghệ, phát triển hạ tầng logistics. Nâng cao nội lực hoạt động của hợp tác xã, thu hút nhiều thành viên tham gia. 

 

                                                                  Tuấn Trường