Banner

(TTV) Xây dựng các mô hình thanh niên từ việc giao chỉ tiêu cụ thể

Trên địa bàn huyện Sơn Dương có nhiều mô hình do thanh niên làm chủ đã vươn lên từ hộ khó khăn trở thành hộ khá, đồng thời tạo thu nhập cho gia đình và lao động tại địa phương.