Banner

(TTV) Hiệu quả kinh tế trong liên kết sản xuất

Mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm dưa chuột, đã và đang góp phần hình thành các vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn, nâng cao hiệu quả kinh tế theo chuỗi giá trị.