Banner

(TTV) Hiệu quả kinh tế liên kết sản xuất ngô sinh khối

Với mục tiêu liên kết để phát triển ổn định, bền vững và nâng cao giá trị gia tăng trên đơn vị diện tích canh tác. Các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tích cực phối hợp với Công ty cổ phần Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam triển khai mô hình liên kết trồng ngô sinh khối mật độ dày phục vụ chăn nuôi đại gia súc đã đem lại quả kinh tế cho bà con nông dân.