Banner

(TTV) Tuyên Quang ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng giao thông

Năm 2021, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025). Ngay trong những tháng đầu năm, tỉnh Tuyên Quang đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.