Banner

(TTV) Tuyên Quang phát triển lâm nghiệp bền vững

Với cách làm bài bản, chính sách và cơ chế phù hợp, sau 5 năm, kinh tế lâm nghiệp ở tỉnh miền núi Tuyên Quang đã phát triển vượt bậc. Diện tích rừng được che phủ mỗi năm một tăng lên, đưa Tuyên Quang là một trong ba địa phương dẫn đầu cả nước về tỷ lệ che phủ rừng trên 65%. Nhiều giải pháp đã được đặt ra, Tuyên Quang phấn đấu trở thành trung tâm chế biến gỗ rừng trồng, phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững.