Banner

(TTV) Nâng cao sức cạnh tranh hàng hóa xuất khẩu

Ngay từ những ngày đầu năm mới, các doanh nghiệp xuất khẩu đang chủ động điều chỉnh chiến lược sản xuất, kinh doanh, đổi mới công nghệ, cơ cấu sản phẩm nhằm ổn định thị trường xuất khẩu truyền thống và khai thác thị trường mới có hiệu quả. Góp phần cùng tỉnh đạt kế hoạch về xuất khẩu trong năm 2021 đã đề ra.