Banner

(TTV) Hàm Yên xây dựng vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa

Hàm Yên hiện có trên 7.200 ha cam, trên 2.100 ha chè, trên 36.000 ha rừng sản xuất. Đây là một trong những động lực để huyện tiếp tục thực hiện tốt khâu đột phá về tiếp tục phát triển nông, lâm nghiệp hàng hóa được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII đề ra.