Banner

(TTV) Phát triển nông nghiệp hàng hóa

Trong nhiệm kỳ 2015 -2020, nhiều địa phương trong tỉnh Tuyên Quang đã phát triển các vùng nông sản hàng hóa tập trung. Qua đó đã khuyến khích được người nông dân đầu tư khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm nông sản. Từ đó xây dựng thành công thương hiệu, giải quyết được bài toán đầu ra cho nông sản và mang lại hiệu quả kinh tế cho người nông dân.