Banner

(TTV) Mang nông sản Việt Nam đến với thị trường thế giới

Lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp tiếp tục được Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII lựa chọn là một trong ba khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Nghị quyết Đại hội xác định “Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa theo chuỗi liên kết, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới”. Mục tiêu của nhiệm kỳ 2020 – 2025 đặt ra cao hơn, đó là kỳ vọng mang nông sản Tuyên Quang đến với thị trường thế giới.