Banner

(TTV) Tạo môi trường cho doanh nghiệp phát triển

Luôn sẵn sàng lắng nghe mọi ý kiến của doanh nghiệp, doanh nhân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, bình đẳng… Đó là những việc làm của tỉnh Tuyên Quang để hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển.