Banner

(TTV) Hiệu quả sản xuất hàng hóa trên địa bàn huyện Na Hang

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản của huyện Na Hang đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tập trung khai thác tiềm năng để phát triển nông nghiệp, thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa đặc sản.