Banner

(TTV) Hội thảo đánh giá kết quả triển khai đề tài, dự án khoa học và công nghệ năm 2022

12:20, 24/11/2022
 Sáng ngày 24/11, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả triển khai đề tài, dự án khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh năm 2022.

 

Năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã tham mưu quản lý, triển khai 71 đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp quốc gia được Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh phê duyệt. Trong đó có 54 đề tài, dự án cấp tỉnh; 13 đề tài, dự án cấp bộ, cấp quốc gia. Tổng kinh phí sự nghiệp Khoa học và Công nghệ năm 2022 của tỉnh gần 17 tỷ đồng. Các đề tài, dự án tập trung vào việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và khai thác hiệu quả các tiềm năng lợi thế của tỉnh, phục vụ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa, các sản phẩm chủ lực, đặc sản đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế du lịch…


Thông qua hội thảo nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, địa phương trên lĩnh vực khoa học và công nghệ cũng như ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào thực tiễn, tạo sự đổi mới trong quản lý, tổ chức thực hiện, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


Trong thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành quản lý, tổ chức thực hiện các đề tài, dự án trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả, đảm bảo đúng nội dung và tiến độ theo phê duyệt của UBND tỉnh./.

 


                                                        Đỗ Hải