Banner

(TTV) Đánh giá hồ sơ tuyển chọn giao thực hiện đề tài, dự án cấp tỉnh năm 2021

Sáng ngày 15/10, Hội đồng tư vấn chuyên ngành thuộc Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức đánh giá hồ sơ tuyển chọn giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh năm 2021.