Banner

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang

16:03, 23/08/2016

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang Địa chỉ: Số 219, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Điện thoại: 0207 3822435; Fax: 0207 3824435

I- VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG


1. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang là cơ quan báo chí, đơn vị sự nghiệp công lập, chịu sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh và sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang; chịu trách nhiệm về hoạt động báo chí theo Luật Báo chí; chịu sự quản lý Nhà nước của cơ quan có thẩm; chịu sự chỉ đạo về nghiệp vụ của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam.


2. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chịu sự quản lý nhà nước về báo chí, về truyền dẫn và phát sóng của Bộ Thông tin và Truyền thông; Sở Thông tin và truyền thông thực hiện quản lý nhà nước trên địa bàn theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.


3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

 

II- NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN


1. Lập kế hoạch hàng năm và dài hạn để thực hiện nhiệm vụ được giao; tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền thanh, truyền hình phù hợp với quy hoạch của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh, đồng thời tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch đã được phê quyệt theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh và cấp có thẩm quyền.


2. Sản xuất và phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình, nội dung thông tin trên trang thông tin điện tử bằng tiếng Việt; các tiếng dân tộc thiểu số và tiếng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

 

3. Trực tiếp vận hành, quản lý, khai thác hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để sản xuất chương trình, truyền dẫn tín hiệu và phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình của địa phương và quốc gia theo quy định của pháp luật; phối hợp với các cơ quan, tổ chức khác để đảm bảo sự an toàn của hệ thống kỹ thuật đó.


4. Thực hiện các dự án đầu tư và xây dựng; tham gia thẩm định các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền thanh, truyền hình theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh và cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.


5. Phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên sóng đài quốc gia.


6. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật đối với các Đài Truyền thanh- Truyền hình các huyện, thành phố theo quy định của pháp luật.


7. Nghiên cứu khoa học và ứng dụng các thành tựu kỹ thuật, công nghệ thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật chuyên ngành phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật.


8. Tổ chức hoạt động sự nghiệp phát thanh, truyền thanh, truyền hình; thông tin, tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình và trang Web của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của cấp uỷ, chính quyền địa phương theo quy định của Luật Báo chí; phục vụ công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp uỷ, chính quyền các cấp; phục vụ nhu cầu thông tin, văn hoá, giải trí v.v… nhằm nâng cao đời sống tinh thần, nâng cao trình độ dân trí của nhân dân các dân tộc trong tỉnh; cổ vũ tinh thần yêu nước, phong trào hành động cách mạng của địa phương, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; phê phán các hiện tượng tiêu cực trong xã hội.


9. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 6, Chương III của Luật Báo chí; nắm vững chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương để xây dựng kế hoạch tuyên truyền; đổi mới và nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh, truyền hình địa phương nhằm tăng cường hiệu quả tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình.


10. Tổ chức các hoạt động quảng cáo, kinh doanh, dịch vụ từng bước tự trang trải một phần chi phí và nâng cao đời sống cán bộ, viên chức theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.


11. Quản lý, sử dụng lao động, vật tư, tài sản có hiệu quả, tiết kiệm tài sản, vật tư, trang thiết bị và kinh phí Nhà nước cấp, đồng thời quản lý tốt nguồn thu từ quảng cáo, dịch vụ, kinh doanh và các nguồn khác.

 

III – CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

A. BAN GIÁM ĐỐC

 

- Giám đốc – Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn - Thạc sĩ Báo chí - ĐT: 0986234568 - gmail: ngoctoantuyenquang@gmail.com 

 

- Phó Giám đốc: Tăng Thị Hà - Thạc sĩ  Báo chí – ĐT:0982120776 – gmail: tangha76@gmail.com    

 

- Phó Giám đốc: Nguyễn Mạnh Cường – Đại học Công nghệ thông tin – ĐT: 0913019407 – gmail: nmcuongttv@gmail.com

 

B. 09 PHÒNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ

 

1. Phòng Tổ chức và Hành chính


- Trưởng phòng: Lê Văn Vượng – Điện tử viễn thông – ĐT: 0914265225 – gmail: levuongttv@gmail.com


- Phó Trưởng phòng: Vũ Ba Duy – Đại học Hành chính – ĐT: 0945604658 – gmail: duyttv@gmail.com


2. Phòng Thời sự


- Trưởng phòng: Lý Văn Vinh – Đại học Triết học – ĐT: 0948092766 – gmail: minhhieuttv@gmail.com


- Phó Trưởng phòng: An Thị Thanh Thu – Thạc sĩ Báo chí – ĐT: 0915308191 – gmail: anthanhthu@gmail.com


3. Phòng Biên tập


- Trưởng phòng: Phạm Hồng Phương – Đại học Báo chí – ĐT: 0912334968 – gmail: hoangphuongttv@gmail.com


- Phó Trưởng phòng: Trần Thị Lan Hương – Đại học Báo chí – ĐT: 0985994689 – gmail: lanhuong68ttv@gmail.com


4. Phòng Chuyên đề


- Trưởng phòng: Nguyễn Mạnh Hùng – Đại học Báo chí – ĐT: 0912334968 – gmail: hunglanttv@gmail.com


- Phó Trưởng phòng: Đỗ Thị Thu Thường – Đại học Báo chí – ĐT: 0912974396 – gmail: thuthuong9999@gmail.com


5. Phòng Phát thanh – Truyền hình tiếng Dân tộc


- Trưởng phòng: Đỗ Thanh Bình – Đại học Báo chí – ĐT: 0914509633 – gmail: dobinhttv@gmail.com


- Phó Trưởng phòng: Hoàng Thị Minh Phương – Đại học Báo chí – ĐT: 0912909637 – gmail: minhphuongttv@gmail.com


6. Phòng Văn nghệ và Giải trí


- Trưởng phòng: Nguyễn Mạnh Hùng – Đại học Báo chí – ĐT: 0912453631 – gmail: manhhungttv1969@gmail.com


- Phó Trưởng phòng: Trần Thị Thu Giang – Đại học Báo chí – ĐT: 0983972282 – gmail: tranthugiangttv@gmail.com


7. Phòng Kỹ Thuật và Công nghệ


- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Định – Công nghệ thông tin – ĐT: 0917921641 – gmail: dinhtruyenhinh@gmail.com


8. Phòng Truyền dẫn – Phát sóng


- Trưởng phòng: Nguyễn Quang Mạnh – Điện tử viễn thông – ĐT: 0989665894 – gmail: quangmanhvtv@gmail.com

 

- Phó Trưởng phòng: Mua Thái Hà – Điện tử viễn thông – ĐT: 0912834817 – gmail: thaihattv1973@gmail.com


- Phó Trưởng phòng: Khổng Khiêm – Kỹ thuật viễn thông – ĐT: 0982977668 – gmail:khongkhiem@gmail.com


9. Phòng Kỹ thuật sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình


-  Trưởng phòng: Đinh Phương Thảo – Điện tử viễn thông – ĐT: 0917704488 – gmail: dinhphuongthaottv@gmail.com


- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Xuân Thắng – Tin học – ĐT: 0916884074 – gmail: thangktsxct@gmail.com

 

- Phó Trưởng phòng: Vũ Tiến Dũng – Điện tử viễn thông – ĐT: 0973280377 – gmail: vutiendungttv@gmail.com