Banner

(TTV) Trung Hà phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc

20:31, 09/02/2023
Phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc đang được xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa thực hiện. Qua đó đã tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời gìn giữ và phát huy được văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc ở địa phương.