Banner

(TTV) Nâng cao chất lượng du lịch cộng đồng

Phát triển du lịch gắn kết với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, khôi phục các lễ hội, làng nghề truyền thống và phát triển các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế và nhu cầu du lịch đang được huyện Lâm Bình triển khai thực hiện.