Banner

(TTV) Thực hiện “nhiệm vụ kép” trong phát triển du lịch

Là một trong các ngành bị thiệt hại nặng bởi dịch Covid -19, nhưng các khu du lịch của tỉnh Tuyên Quang đang chuẩn bị kỹ lưỡng các giải pháp để phục hồi, phát triển ngay sau giai đoạn khó khăn.