Banner

(TTV) Trung Hà tập trung đầu tư phát triển du lịch

Việc khai thác tiềm năng sẵn có, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa các cộng đồng dân tộc đang được xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa tích cực thực hiện để đưa du lịch trở thành hướng phát triển kinh tế quan trọng của địa phương.