Banner

Kế hoạch Tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023

20:53, 02/06/2023

Kế hoạch Tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023