Banner

(TTV) Tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mức chi tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao đạt thành tích

21:19, 11/10/2022
Tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mức chi tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao đạt thành tích