Banner

Chương trình hành động (tóm tắt) của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Từ ngày 4 đến hết ngày 17-5-2021, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử theo luật định. Trang thông tin điện tử Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang trân trọng giới thiệu chương trình hành động tóm tắt của các ứng cử viên.

https://baotuyenquang.com.vn/chinh-tri/trong-tinh/chuong-trinh-hanh-dong-tom-tat-cua-cac-ung-cu-vien-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hdnd-tinh-khoa-xix-nhiem-ky-2021-2026!-144650.html