Banner

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn tỉnh 

Ngày 31/1/2021 UBND tỉnh đã có văn bản số 278/UBND-KGVX về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.