Banner
16:18, 08/04/2020
Phòng, chống dịch Covid-19, cả hệ thống chính trị tỉnh đã vào cuộc một cách quyết liệt. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp, các đoàn thể, đặc biệt là các Ban công tác Mặt trận tại cơ sở đã chủ động triển khai nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả.