Giới thiệu về Đài PTTH Tuyên Quang

Chủ nhật, 16/06/2019 05:45 GMT+7

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang

 

Địa chỉ: Số 219, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

 

Điện thoại: 0207 3822435; Fax: 0207 3824435


 

I- VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG


1. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang là cơ quan báo chí, đơn vị sự nghiệp công lập, chịu sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh và sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang; chịu trách nhiệm về hoạt động báo chí theo Luật Báo chí; chịu sự quản lý Nhà nước của cơ quan có thẩm; chịu sự chỉ đạo về nghiệp vụ của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam.


2. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chịu sự quản lý nhà nước về báo chí, về truyền dẫn và phát sóng của Bộ Thông tin và Truyền thông; Sở Thông tin và truyền thông thực hiện quản lý nhà nước trên địa bàn theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.


3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

 

II- NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN


1. Lập kế hoạch hàng năm và dài hạn để thực hiện nhiệm vụ được giao; tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền thanh, truyền hình phù hợp với quy hoạch của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh, đồng thời tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch đã được phê quyệt theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh và cấp có thẩm quyền.


2. Sản xuất và phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình, nội dung thông tin trên trang thông tin điện tử bằng tiếng Việt; các tiếng dân tộc thiểu số và tiếng nước ngoài theo quy định của pháp luật.


3. Trực tiếp vận hành, quản lý, khai thác hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để sản xuất chương trình, truyền dẫn tín hiệu và phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình của địa phương và quốc gia theo quy định của pháp luật; phối hợp với các cơ quan, tổ chức khác để đảm bảo sự an toàn của hệ thống kỹ thuật đó.


4. Thực hiện các dự án đầu tư và xây dựng; tham gia thẩm định các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền thanh, truyền hình theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh và cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.


5. Phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên sóng đài quốc gia.


6. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật đối với các Đài Truyền thanh- Truyền hình các huyện, thành phố theo quy định của pháp luật.


7. Nghiên cứu khoa học và ứng dụng các thành tựu kỹ thuật, công nghệ thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật chuyên ngành phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật.


8. Tổ chức hoạt động sự nghiệp phát thanh, truyền thanh, truyền hình; thông tin, tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình và trang Web của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của cấp uỷ, chính quyền địa phương theo quy định của Luật Báo chí; phục vụ công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp uỷ, chính quyền các cấp; phục vụ nhu cầu thông tin, văn hoá, giải trí v.v… nhằm nâng cao đời sống tinh thần, nâng cao trình độ dân trí của nhân dân các dân tộc trong tỉnh; cổ vũ tinh thần yêu nước, phong trào hành động cách mạng của địa phương, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; phê phán các hiện tượng tiêu cực trong xã hội.


9. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 6, Chương III của Luật Báo chí; nắm vững chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương để xây dựng kế hoạch tuyên truyền; đổi mới và nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh, truyền hình địa phương nhằm tăng cường hiệu quả tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình.


10. Tổ chức các hoạt động quảng cáo, kinh doanh, dịch vụ từng bước tự trang trải một phần chi phí và nâng cao đời sống cán bộ, viên chức theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.


11. Quản lý, sử dụng lao động, vật tư, tài sản có hiệu quả, tiết kiệm tài sản, vật tư, trang thiết bị và kinh phí Nhà nước cấp, đồng thời quản lý tốt nguồn thu từ quảng cáo, dịch vụ, kinh doanh và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.


12. Thực hiện chế độ, chính sách, nâng lương, tuyển dụng, điều động, thuyên chuyển, chuyển loại, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, nghỉ hưu trí, đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ để nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên và kỹ thuật viên; các chế độ khác đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vị quản lý theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.


13. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất với cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan chức năng về các mặt công tác được giao; tổ chức các hoạt động thi đua, khen thưởng theo phân cấp và quy định của pháp luật.


14. Thực hiện cải cách các thủ tục hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch và các tệ nạn xã hội khác trong đơn vị. Giải quyết khiếu nại tố cáo theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.


15. Phối hợp trong thanh tra, kiểm tra thực hiện chế độ chính sách và các quy định của pháp luật; đề xuất các hình thức kỷ luật đối với đơn vị, cá nhân vi phạm các quy định trong hoạt động phát thanh, truyền thanh, truyền hình theo phân công, phân cấp và theo quy định của pháp luật.


16. Thực hiện công tác thông tin, lưu trữ tư liệu theo quy định của pháp luật.


17. Thực hiện cơ chế hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp.


18. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tỉnh uỷ và Uỷ ban nhân dân tỉnh.


III- CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY

 

A. KHỐI QUẢN LÝ


1. Ban Giám đốc


- Giám đốc - Tổng biên tập: Ông Nguyễn Ngọc Toàn
- Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập: Ông Bạch Đức Toàn
- Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập:
- Phó Giám đốc kỹ thuật: Ông Nguyễn Mạnh Đoàn

 

2. Phòng Tổ chức và Hành chính

 

a. Chức năng, nhiệm vụ


- Tham mưu giúp Ban Giám đốc về toàn bộ công tác tổ chức và cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; xây dựng phương án quy hoạch cán bộ, lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Đài;


- Nghiên cứu vận dụng thực hiện chế độ tiền lương, định mức lao động bảo đảm công bằng, hợp lý và khuyến khích được người lao động;


- Cung cấp tài liệu, số liệu kế toán cho lãnh đạo cơ quan và các bộ phận khác có liên quan;


- Lập các dự toán và xây dựng các định mức kinh tế. Kiểm tra việc thực hiện dự toán, định mức chi tiêu, sử dụng vật tư, tài sản, kinh phí;


- Phân tích, đánh giá việc bảo quản sử dụng vật tư, tài sản, tiền vốn và kinh phí; đề xuất biện pháp quản lý, sử dụng các nguồn vốn và kinh phí tiết kiệm, có hiệu quả;


- Quản lý chi tiêu, quản lý tài sản, vật tư và các nguồn thu, phục vụ cho hoạt động của cơ quan theo quy định;


- Tham mưu, đề xuất với Ban Giám đốc thực hiện chế độ hợp đồng lao động theo quy định hiện hành;


- Theo dõi, giải quyết các công việc hành chính, thực hiện các chế độ, chính sách về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức, chế độ tiền lương và các công tác khác;


- Phục vụ hậu cần, công tác lễ tân, khánh tiết, đối nội, đối ngoại của cơ quan;


- Bảo vệ tốt tài sản vật tư và an ninh trật tự, an toàn xã hội. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ;


- Quản lý công tác văn thư, lưu trữ, bảo mật công văn đi, đến, tài liệu, quản lý con dấu, đánh máy, phô tô tài liệu, vệ sinh cơ quan; quản lý tư liệu, băng hình, kho vật tư thiết bị máy móc của cơ quan và phòng máy tính;


- Quản lý xăng, xe, điện, nước, nhà và các công trình kiến trúc; tiếp đón, hướng dẫn khách đến cơ quan liên hệ, giao dịch và công tác.

 

b. Cơ cấu tổ chức


- Trưởng phòng: Ông Ma Xuân Chức
- Phó trưởng phòng: Ông Nguyễn Mạnh Hùng
- Chuyên viên tổng hợp
- Kế toán
- Nhân viên thủ kho, thủ quỹ
- Nhân viên văn thư, lưu trữ
- Lái xe.

 

3. Phòng Dịch vụ và Quảng cáo

 

a. Chức năng, nhiệm vụ


- Quan hệ, giao dịch, tiếp thị với khách hàng để làm thông tin, quáng cáo, thiết lập hợp đồng, kiểm tra chất lượng băng, đối chiếu với các quy định về nội dung, giá cả... theo quy định của Nhà nước;


- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin, quảng cáo trên sóng phát thanh, truyền hình và các dịch vụ khác liên quan theo quy định của pháp luật, quy định của tỉnh và của cơ quan, tăng thu cho ngân sách Nhà nước và cho cơ quan;


- Tổ chức tiếp nhận, soạn thảo trình ký hợp đồng, thu tiền, ráp nối, chuyển nội dung phát sóng, theo dõi các khoản thu và thanh lý khi kết thúc hợp đồng;


- Mở sổ sách theo dõi thời lượng, số lượng, chất lượng phát sóng và theo dõi nguồn thu quảng cáo, đôn đốc khách hàng thanh quyết toán các hợp đồng kinh tế đã ký kết và thực hiện các nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Nhà nước;


- Quản lý chặt chẽ các nguồn thu từ dịch vụ quảng cáo, thực hiện đúng và đầy đủ quy trình nghiệp vụ quản lý tài chính đối với nguồn thu từ hoạt động thông tin - quảng cáo và dịch vụ phát thanh - truyền hình;


- Trên cơ sở kết quả hoạt động của năm trước, tham mưu cho Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch, triển khai các hợp đồng và hoạt động thông tin, quảng cáo của năm tiếp theo.

 

b. Cơ cấu tổ chức


- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Mạnh Cường
- Phó Trưởng phòng
- Nhân viên Dịch vụ và quảng cáo.

 

B. KHỐI NỘI DUNG

 

1. Phòng Biên tập

 

a. Chức năng, nhiệm vụ


- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, lịch phát sóng, các chương trình phát thanh, truyền hình hàng ngày, tháng, năm, trình Ban Giám đốc phê duyệt. Chủ động tìm kiếm, khai thác các nguồn thông tin phục vụ cho các chương trình;


- Đạo diễn, biên tập lần 1 và trực tiếp tổ chức sản xuất các chương trình thời sự, biên tập lần một các chương trình chuyên mục truyền hình hàng ngày. Cùng với Hội đồng biên tập (Ban giám đốc) duyệt các chương trình thời sự, chuyên mục, dự kiến chấm bậc cho các tác phẩm, chương trình trước khi phát sóng. Theo dõi các chương trình phát sóng hàng ngày để xử lý các sự cố xảy ra. Biên tập viên, phóng viên chịu trách nhiệm trước pháp luật về các tác phẩm báo chí, nội dung thông tin trong chương trình mình thực hiện;


- Tiếp nhận, kiểm tra các chương trình do các phòng khai thác và sản xuất hoàn chỉnh để bố trí vào lịch phát sóng các chương trình truyền hình hàng ngày. Thường xuyên nghiên cứu, đổi mới các hình hiệu, mục hiệu, nhạc cắt, nhạc cổ động... theo nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Thực hiện dẫn chương trình, thể hiện phần lời cho các tác phẩm truyền hình, các chương trình truyền hình;


- Xây dựng đội ngũ cộng tác viên từ tỉnh đến cơ sở; có nhiệm vụ tiếp nhận, tổ chức điều tra các đơn thư của bạn nghe đài, bạn xem truyền hình, dư luận của khán thính giả về nội dung, hình thức các chương trình truyền hình để đề xuất các biện pháp xử lý theo quy định của Nhà nước và phục vụ cho việc đổi mới, cải tiến nội dung, hình thức các chương trình. Trả lời các đơn thư, kiến nghị của nhân dân thông qua “Hộp thư truyền hình”;


- Biên tập và biên dịch tin tức thời sự Quốc tế, các chương trình khai thác qua vệ tinh; tổ chức sản xuất một số chương trình chuyên mục, chuyên đề, tường thuật, phim phóng sự tài liệu... theo sự phân công của Ban Giám đốc. Chủ trì và phối hợp với các phòng liên quan, tuyển chọn các tin, bài, phóng sự, các chương trình gửi phát trên sóng 2 Đài Quốc gia và các Đài địa phương trong toàn quốc;


- Chuẩn bị nội dung báo cáo hàng tháng, quý, năm của Khối Nội dung gửi Ban Giám đốc và cơ quan chủ quản; phối hợp với các phòng trong cơ quan chuẩn bị nội dung chương trình các buổi sơ kết, tổng kết, hội thảo, bồi dưỡng nghiệp chuyên môn nghiệp vụ... cho phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên của Đài. Chủ trì và phối hợp với các phòng có liên quan tổ chức Liên hoan phóng sự phát thanh, truyền hình toàn tỉnh và tham gia Liên hoan phát thanh, truyền hình toàn quốc.

 

b. Cơ cấu tổ chức


- Trưởng phòng: Ông Phạm Hồng Phương
- Phó Trưởng phòng: Bà An Thanh Thu; bà Hoàng Thị Minh Phương

- Biên tập viên
- Biên dịch viên
- Phát thanh viên

 

2. Phòng Thời sự

 

a. Chức năng, nhiệm vụ


- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền của phòng mình theo kế hoạch tuyên truyền và lịch phát sóng của Đài. Hàng tháng, chủ động đăng ký các tin, bài, phóng sự, chương trình, ngày giờ phát sóng về lĩnh vực được phân công với Phòng Biên tập;


- Tổ chức khai thác các nguồn thông tin, tư liệu, thực hiện quay phim, tổ chức sản xuất các tin, bài, phóng sự, phỏng vấn, bình luận... một cách chính xác, kịp thời các sự kiện thời sự, chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và các lĩnh vực khác diễn ra hàng ngày ở địa phương;


- Tổ chức phối hợp, cộng tác với các cộng tác viên để đặt viết tin, bài theo kế hoạch. Hàng tháng, có báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện công tác chuyên môn, đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt công tác tuyên truyền theo lĩnh vực được phân công. Phối hợp với các phòng liên quan trong việc lựa chọn và gửi các tin, bài, phóng sự phát trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam và Đài các địa phương. Phối hợp với các phòng có liên quan tham gia Liên hoan truyền hình toàn tỉnh và tham gia Liên hoan truyền hình toàn quốc.

 

b. Cơ cấu tổ chức


- Trưởng phòng: Ông Lý Văn Vinh
- Phó Trưởng phòng: Ông Đỗ Thanh Bình; ông Nông Duy Linh
- Phóng viên
- Biên tập viên
- Biên dịch viên
- Quay phim viên.

 

3. Phòng Chuyên đề

 

a. Chức năng, nhiệm vụ


- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, thực hiện công tác tuyên truyền của phòng mình theo kế hoạch tuyên truyền và lịch phát sóng của Đài. Tổ chức thu thập tài liệu, viết kịch bản, lời bình, trực tiếp biên tập lần một và sản xuất các phóng sự chuyên đề, phim tài liệu, chương trình khoa giáo, giao lưu, đối thoại, tọa đàm về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và các lĩnh vực khác diễn ra ở địa phương theo kế hoạch tuyên truyền của cơ quan. Đảm bảo tính định kỳ của các chuyên đề, các chương trình theo sự phân công của Ban Giám đốc. Trước một tháng, chủ động đăng ký đề tài, chủ đề, giờ phát sóng cho từng chuyên đề với Phòng Biên tập;


- Hàng tháng, có báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện công tác chuyên môn theo lĩnh vực được phân công, đề xuất các giải pháp để xây dựng các chương trình, chuyên đề,... ngày càng tốt hơn. Chủ trì và đảm nhận việc trao đổi và gửi các băng chương trình về lĩnh vực của mình với Đài Truyền hình Việt Nam và các Đài địa phương trong cả nước. Phối hợp với các phòng có liên quan tham gia Liên hoan truyền hình toàn tỉnh và tham gia Liên hoan truyền hình toàn quốc.

 

b. Cơ cấu tổ chức


- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Mạnh Hùng
- Phó Trưởng phòng: Bà Đỗ Thu Thường
- Phóng viên
- Biên tập viên
- Quay phim viên
- Phát thanh viên.

 

4. Phòng Văn nghệ và Giải trí

 

a. Chức năng, nhiệm vụ


- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền, lịch phát sóng hàng tháng theo chức năng được phân công;


- Có nhiệm vụ thông tin, bình luận các sự kiện văn học nghệ thuật, giới thiệu các tác giả, tác phẩm, tổ chức dàn dựng, biên tập các tiết mục, chương trình văn nghệ, thơ, ca múa nhạc, tiểu phẩm, sân khấu, các chương trình Game show, phim truyện… theo kế hoạch tuyên truyền và lịch phát sóng;


- Tổ chức ghi hình các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao... diễn ra ở địa phương. Phối hợp với Phòng Kỹ thuật Sản xuất chương trình khai thác các chương trình văn hoá, văn nghệ, thể thao; các chương trình khoa giáo trong và ngoài nước, chương trình tạp kỹ thiếu nhi, phim hoạt hình, các chương trình trò chơi, sân chơi truyền hình...Thực hiện việc kiểm duyệt và biên tập các chương trình, các phim... thuộc lĩnh vực đảm nhiệm. Chịu trách nhiệm về nội dung các thông tin của chương trình;


- Tổ chức sản xuất các chương trình văn nghệ, thể thao, giải trí;


- Hàng tháng tổ chức đánh giá kết quả thực hiện công tác chuyên môn theo lĩnh vực được phân công, đề xuất các giải pháp để xây dựng chương trình ngày càng tốt hơn. Đảm nhận việc trao đổi băng chương trình với 2 Đài Quốc gia và Đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh, thành phố trong cả nước.

 

b. Cơ cấu tổ chức


- Trưởng phòng: Bà Tăng Thị Hà
- Phó Trưởng phòng: Bà Trần Thu Giang
- Biên tập viên
- Đạo diễn
- Quay phim viên.

 

5. Phòng Phát thanh - Truyền hình tiếng dân tộc

 

a. Chức năng, nhiệm vụ


- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền của phòng mình theo kế hoạch tuyên truyền và lịch phát sóng của Đài. Hàng tháng, chủ động đăng ký ngày giờ phát sóng các chương trình truyền hình tiếng dân tộc với Phòng Biên tập;


- Tổ chức khai thác các nguồn thông tin, tư liệu một cách nhanh chóng, kịp thời, chính xác phục vụ cho chương trình. Tổ chức sản xuất các chương trình phát thanh thời sự tiếng Việt, Tày, Dao, Cao Lan; chương trình ca nhạc tiếng Tày, Dao; chương trình truyền hình tiếng Tày, Dao, Cao Lan phát sóng tại Đài tỉnh và sóng VTV5 Đài Truyền hình Việt Nam. Tổ chức phối hợp, cộng tác với các cộng tác viên để đặt viết tin, bài theo kế hoạch đã được phê duyệt. Thường xuyên nghiên cứu, đổi mới các hình hiệu, mục hiệu, nhạc cắt, nhạc cổ động... theo nhiệm vụ chính trị ở địa phương;


- Chủ trì và đảm nhận việc lựa chọn và gửi các tin, bài, phóng sự phát trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài các địa phương. Đảm nhận việc trao đổi băng, đĩa chương trình với Ban Truyền hình tiếng dân tộc (VTV5) Đài Truyền hình Việt Nam. Hàng tháng, tổ chức, đánh giá kết quả công tác chuyên môn theo lĩnh vực được phân công, đề xuất các giải pháp để xây dựng chương trình ngày càng tốt hơn. Phối hợp với các phòng có liên quan tham gia Liên hoan phát thanh toàn tỉnh và tham gia Liên hoan phát thanh toàn quốc.

 

b. Cơ cấu tổ chức


- Trưởng phòng: Bà Trần Thị Ngọc
- Phó Trưởng phòng
- Biên tập viên
- Biên dịch viên
- Phóng viên
- Quay phim viên
- Phát thanh viên.


C. KHỐI KỸ THUẬT

 

1. Phòng Kỹ thuật và Công nghệ

 

a. Chức năng, nhiệm vụ


- Xây dựng kế hoạch công tác; quản lý, tổ chức, điều hành nhân viên thuộc quyền quản lý thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo kế hoạch;


- Xây dựng, tổ chức thực hiện các phương án công tác kỹ thuật, thiết kế, thi công lắp đặt, điều chỉnh, hiệu chỉnh các trang thiết bị và hệ thống máy móc thiết bị của Đài;


- Nghiên cứu, biên soạn quy trình, quy phạm kỹ thuật;


- Nghiên cứu, tham gia xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật;


- Tham gia xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của Đài;


- Nghiên cứu, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới; đề xuất các giải pháp kỹ thuật, cải tiến kỹ thuật điện, điện tử phát thanh, truyền hình; tổ chức tập huấn kỹ thuật, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp;


- Xây dựng, thẩm định các đề án phát triển sự nghiệp, dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật - dự toán các công trình đầu tư phát triển sự nghiệp;


- Quản lý kỹ thuật các thiết bị tin học, quản trị mạng máy tính; xử lý các sự cố kỹ thuật phần cứng, phần mềm các thiết bị tin học và mạng máy tính;


- Quản lý, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nội quy phòng máy kỹ thuật, quy chế, quy trình, quy phạm kỹ thuật; xử lý vi phạm theo thẩm quyền; đề xuất xử lý vi phạm các trường hợp vượt quá thẩm quyền;


- Theo dõi tình trạng kỹ thuật của máy móc thiết bị. Phối hợp với Phòng Kỹ thuật Truyền dẫn - Phát sóng, Phòng Kỹ thuật Sản xuất chương trình lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên máy móc thiết bị Đài; sửa chữa, khắc phục các sự cố kỹ thuật xảy ra;


- Quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, vệ sinh công nghiệp các máy móc thiết bị vật tư thuộc quyền quản lý của Kho máy kỹ thuật;


- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật, bảo dưỡng máy móc thiết bị trạm biến áp, máy phát điện, tủ ATS, bộ lưu điện UPS và các thiết bị nguồn điện khác;


- Thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh lao động, an toàn phòng chống cháy nổ.

 

b. Cơ cấu tổ chức


- Trưởng phòng: Ông Hà Đức Bình
- Phó Trưởng phòng phụ trách kỹ thuật Điện, Điện tử, Điện lạnh: Ông Vũ Tiến Dũng
- Phó Trưởng phòng (phụ trách kế hoạch và phát triển sự nghiệp)
- Kỹ thuật viên Điện - Điện tử - Điện lạnh
- Kỹ thuật viên quản lý kỹ thuật các thiết bị tin học, quản trị mạng máy tính
- Kỹ thuật viên kho máy.

 

2. Phòng Kỹ thuật Truyền dẫn - Phát sóng

 

a. Chức năng, nhiệm vụ


- Xây dựng kế hoạch công tác; quản lý, tổ chức, điều hành nhân viên thuộc quyền quản lý thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo kế hoạch;


- Quản lý, khai thác, vận hành, sử dụng máy móc, trang thiết bị, vật tư, dụng cụ được giao quản lý theo quy chế, quy trình, quy phạm kỹ thuật. Quản lý thực hiện nội quy phòng máy kỹ thuật. Thực hiện vệ sinh công nghiệp hàng ngày;


- Đề xuất, xây dựng, thực hiện các phương án công tác kỹ thuật, thiết kế, thi công lắp đặt, điều chỉnh, hiệu chỉnh các trang thiết bị và hệ thống máy móc thiết bị thu vệ tinh (TVRO, RRO), truyền dẫn, phát sóng;


- Theo dõi tình trạng kỹ thuật của máy móc thiết bị. Phối hợp với Phòng Kỹ thuật và công nghệ, lập kế hoạch, tổ chức và trực tiếp tham gia bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị theo kế hoạch; khắc phục sự cố kỹ thuật xảy ra;


- Nhận, kết nối, kiểm soát, theo dõi, điều chỉnh tất cả các nguồn tín hiệu phát thanh, truyền hình, gồm: Tín hiệu dưới dạng băng từ, đĩa quang, tệp tin trong máy tính; tín hiệu thu từ các thiết bị TVRO, RRO, RF, Viba, dữ liệu số qua mạng trong nội bộ phòng khống chế; từ ngoài phòng khống chế truyền dẫn đến phòng khống chế và từ phòng khống chế truyền ra ngoài;


- Phối hợp với Phòng Kỹ thuật Sản xuất chương trình, thiết lập đường truyền, truyền dẫn tín hiệu phát thanh, truyền hình từ nơi tổ chức sự kiện về Đài PT-TH tỉnh;


- Vận hành các thiết bị và hệ thống thiết bị để thu, tiếp phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam theo kế hoạch;


- Điều khiển các thiết bị phòng khống chế để phát các chương trình phát thanh, truyền hình hàng ngày của Đài PT-TH tỉnh theo kế hoạch, theo lịch phát sóng, hoặc theo chỉ đạo của Ban Giám đốc trong những trường hợp đặc biệt;


- Quản lý, vận hành các thiết bị truyền dẫn để truyền dẫn tín hiệu phát thanh, truyền hình đi Đài các huyện và nhận tín hiệu từ Đài các huyện gửi về;


- Nghiên cứu, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới thuộc lĩnh vực truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình; đề xuất các giải pháp kỹ thuật, cải tiến kỹ thuật để nâng cao chất lượng tín hiệu trong khâu truyền dẫn, phát sóng; tổ chức tập huấn kỹ thuật, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp;


- Thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh lao động, an toàn phòng chống cháy nổ;


- Quản lý, vận hành hệ thống máy móc thiết bị cung cấp nguồn điện của Đài PT-TH tỉnh (trạm biến áp, máy phát điện, tủ ATS, bộ lưu điện UPS). Kiểm tra nhiên liệu, thông báo và phối hợp với Phòng Tổ chức- Hành chính của Đài đảm bảo cung cấp đủ nhiên liệu cho máy phát điện. Phối hợp với Phòng Kỹ thuật và Công nghệ kiểm tra tình trạng kỹ thuật, bảo dưỡng máy móc thiết bị.

 

b. Cơ cấu tổ chức


- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Quang Mạnh
- Phó Trưởng phòng: Ông Mua Thái Hà
- Kỹ thuật viên.

 

3. Phòng Kỹ thuật Sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình

 

a. Chức năng, nhiệm vụ


- Xây dựng kế hoạch công tác; quản lý, tổ chức, điều hành nhân viên thuộc quyền quản lý thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo kế hoạch;


- Quản lý, khai thác, vận hành, sử dụng máy móc, trang thiết bị, vật tư, dụng cụ được giao quản lý theo quy chế, quy trình, quy phạm kỹ thuật. Quản lý thực hiện nội quy phòng máy kỹ thuật. Thực hiện vệ sinh công nghiệp hàng ngày;


- Đề xuất, xây dựng, thực hiện các phương án công tác kỹ thuật, thiết kế, thi công lắp đặt các trang thiết bị và hệ thống máy móc thiết bị kỹ thuật sản xuất chương trình;


- Theo dõi tình trạng kỹ thuật của máy móc thiết bị. Phối hợp với Phòng Kỹ thuật và Công nghệ, lập kế hoạch, tổ chức và trực tiếp tham gia bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị theo kế hoạch; khắc phục sự cố kỹ thuật xảy ra;


- Lập kế hoạch và thực hiện sản xuất kỹ thuật hậu kỳ các chương trình phát thanh, truyền hình theo kế hoạch, gồm các chương trình: Thời sự, văn nghệ, chuyên đề, chương trình khai thác, chương trình thông tin, quảng cáo phát trên sóng Đài PT-TH tỉnh; các chương trình phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc; các phim tài liệu, phóng sự dự thi, liên hoan phát thanh, truyền hình v.v…;


- Thực hiện các khâu kỹ thuật tiền kỳ, hậu kỳ các thể loại chương trình thực hiện trong Studio, lưu động; các chương trình phát thanh truyền hình trực tiếp, tường thuật trực tiếp, cầu phát thanh, cầu truyền hình;


- Thực hiện công tác kỹ thuật khai thác chương trình từ vệ tinh, mạng viễn thông; nhận chương trình, tin, bài của Đài các huyện, Đài các tỉnh bạn, các đơn vị hợp tác gửi qua mạng viễn thông;


- Sản xuất kỹ thuật hậu kỳ các hình hiệu, mục hiệu, cắt cảnh, tiêu đề, đoạn phim Video ngắn (Video Clip) giới thiệu chương trình, giới thiệu phim v.v… theo kịch bản;


- Tạo tư liệu ngắn hạn, dài hạn để lưu trữ dưới dạng băng từ, đĩa quang, tệp tin trong máy tính;


- Quản lý, khai thác, vận hành thiết bị kỹ thuật xe truyền hình lưu động chuyên dụng, thiết bị truyền dẫn lưu động, phục vụ các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Ban Giám đốc;


- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất thuộc nghiệp vụ sản xuất chương trình, âm thanh, ánh sáng v.v… theo chỉ đạo của Ban giám đốc;


- Nghiên cứu, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình; đề xuất các giải pháp kỹ thuật, cải tiến kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình; tổ chức tập huấn kỹ thuật, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp;


- Thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh lao động, an toàn phòng chống cháy nổ.

 

b. Cơ cấu tổ chức


- Trưởng phòng: Ông Lê Văn Vượng
- Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Xuân Thắng; Bà Đinh Phương Thảo
- Kỹ thuật viên.

 

4. Phòng Thông tin điện tử

 

a. Chức năng, nhiệm vụ


- Xây dựng kế hoạch công tác; quản lý, tổ chức, điều hành viên chức thuộc quyền quản lý thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo kế hoạch;


- Quản lý, khai thác, vận hành, sử dụng máy móc, trang thiết bị, vật tư, dụng cụ được giao quản lý theo quy chế, quy trình, quy phạm kỹ thuật. Quản lý thực hiện nội quy phòng máy kỹ thuật. Thực hiện vệ sinh công nghiệp hàng ngày;


- Cập nhật thông tin hàng ngày trên Trang tin điện tử tổng hợp của Đài PT-TH tỉnh;


- Nghiên cứu, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ để nâng cao chất lượng và hiệu quả các bản tin trên website; tập huấn kỹ thuật, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp;


- Cung cấp những thông tin trên website đã được phát trên sóng phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tới bạn đọc;


- Trao đổi, diễn đàn, weblink tới một số website của Đài Phát thanh và truyền hình các tỉnh, thành phố;

 

- Thông tin, quảng cáo và một số thông tin kinh tế- xã hội;


- Phối hợp với các cơ quan chức năng truyền các chương trình trực tuyến, bình luận trực tuyến.

 

b. Cơ cấu tổ chức


- Trưởng phòng: Bà Trần Thị Lan Hương
- Phó Trưởng phòng:
- Kỹ thuật viên
- Biên tập viên.


 
Thời tiết Giá vàng
Chưa lấy được dữ liệu. Mời bạn thử lại sau.
 ĐVT: tr.đ/lượng

 Tỷ giá

Tin qua ảnh