Nghị quyết

Thứ ba, 22/01/2019 03:51 GMT+7

Nghị quyết Trung ương 6 về đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập


28-10-2017
Ngày 25/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (Nghị quyết số 19-NQ/TW). Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.

Chương trình Số 14 - CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW


23-05-2017
Ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Chương trình Số 13 - CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW


23-05-2017
Ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững

Chương trình số 12 - CTr/TU ngày 16/2/2017 của Tỉnh ủy Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW


23-05-2017
Ngày 05/11/2016 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới

Chương trình số 11 - CTr/TU ngày 16/02/2017 của Tỉnh ủy Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW


23-05-2017
Ngày 01/11/2016 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế

Phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm tại hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị


22-12-2016
Trang Thông tin điện tử Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang đăng toàn văn phát biểu của đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Tuyên Quang tại hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Kế hoạch số 38 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh


28-09-2016
Ngày 12/9/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Kế hoạch số 38 - KH/TU về Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Trang Thông tin điện tử Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang giới thiệu toàn văn Kế hoạch:

Kết luận của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm


28-09-2016
Ngày 18/8/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh đã có Kết luận số 52-KL/TU, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới, Trang Thông tin điện tử Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang giới thiệu toàn văn Kết luận:

Kết luận của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Tuyên Quang


28-09-2016
Ngày 17/8/2016, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã có Kết luận số 51-KL/TU, về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 13/5/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XV) về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Tuyên Quang​ giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020, Trang Thông tin điện tử Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang giới thiệu toàn văn Kết luận:

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ, giải pháp phát triển du lịch giai đoạn 2016-2020


28-09-2016
Ngày 18/5/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Kết luận số 28- KL/TU về nhiệm vụ, giải pháp phát triển du lịch giai đoạn 2016-2020, Trang Thông tin điện tử Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang giới thiệu toàn văn Kết luận:

Tin cùng loại

Các tin đã đưa ngày:  
Thời tiết Giá vàng
Chưa lấy được dữ liệu. Mời bạn thử lại sau.
 ĐVT: tr.đ/lượng

 Tỷ giá

Tin qua ảnh