Dịch vụ quảng cáo

Chủ nhật, 16/06/2019 05:38 GMT+7


BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO NĂM 2019


I. QUẢNG CÁO TRÊN SÓNG TRUYỀN HÌNH


1. Quảng cáo bằng hình ảnh động (TVC) (Không bao gồm chi phí sản xuất Clip quảng cáo)
                                                                                                                                                            
Đơn vị: VNĐ

Thời gian

Thời điểm

Đơn giá 1/ giây

- Từ 5h30’ – trước 6h30’

- Từ 8h - trước 11h30'

- Từ 12h – trước 17h30’

Ngoài phim và giải trí

80.000

Trong phim và giải trí

90.000

- Từ 6h30’ – trước 8h

- Từ 11h30' - trước 12h

- Từ 17h30’ – trước 19h

Ngoài phim và giải trí

100.000

Trong phim và giải trí

110.000

- Từ 19h – trước 21h30’

Ngoài phim và giải trí

140.000

Trong phim và giải trí

150.000

- Từ 21h30’ – trước 23h30’

Ngoài phim và giải trí

120.000

Trong phim và giải trí

130.000

 

2. Phóng sự Truyền hình giới thiệu Sản phẩm, Doanh nghiệp. (Không bao gồm chi phí sản xuất phóng sự)


Khung giá dưới đây áp dụng cho các phóng sự giới thiệu sản phẩm; Doanh nghiệp có thời lượng từ 2 phút trở lên; Trường hợp có thời lượng dưới 2 phút được tính =50% đơn giá quảng cáo và phát sóng cùng thời điểm quy định tại
Mục 1.

                                                                                                                                                                             Đơn vị: VNĐ

Thời gian

Thời điểm

Đơn giá 1/ phút

- Từ 5h30’ – trước 6h30’

- Từ 8h - trước 11h30'

- Từ 12h – trước 17h30’

Ngoài phim và các chuyên mục

500.000

- Từ 6h30’ – trước 8h

- Từ 11h30' - trước 12h

- Từ 17h30’ – trước 19h

Ngoài phim và các chuyên mục

800.000

- Từ 19h – trước 21h30’

Ngoài phim và các chuyên mục

1.000.000

- Từ 21h30’ – trước 23h30’

Ngoài phim và các chuyên mục

900.000

 

3. Quảng cáo bằng chữ và lời ( không phát trong chương trình phim và giải trí).


a. Quảng cáo mang tính kinh doanh, tuyển sinh, tuyển dụng, thông báo thành lập Doanh nghiệp v,v…

                                                                                                                                                            Đơn vị: VNĐ

Thời gian

Thời điểm

Đơn giá 1/ giây

- Từ 5h30’ – trước 6h30’

- Từ 8h - trước 11h30'

- Từ 12h – trước 17h30’

Ngoài phim và giải trí

10.000

- Từ 6h30’ – trước 8h

- Từ 11h30' - trước 12h

- Từ 17h30’ – trước 19h

Ngoài phim và giải trí

20.000

- Từ 19h – trước 21h30’

Ngoài phim và giải trí

25.000

- Từ 21h30’ – trước 23h30’

Ngoài phim và giải trí

15.000

 

b. Tin buồn, lời cảm ơn, tìm người thân, tìm vật rơi, mời họp.


- Tin buồn chỉ phát sóng vào các buổi: 8h, 12h, 18h và 23h30’; Đơn giá: 300.000đ/ lần phát sóng
( Nội dung phát sóng theo mẫu quy định của Đài).


- Lời cảm ơn, tìm người thân, tìm vật rơi, mời họp phát sóng vào các buổi: 8h, 12h, 18h, 19h40’, 23h30’ đơn giá: 10.000đ/ 1 giây (Nếu phát sóng từ lần thứ hai trở lên thì đơn giá từ lần thứ
hai được tính =50% của lần đầu phát sóng).


Lưu ý: Tất cả các quảng cáo bằng chữ và lời quy định tại Mục 3 mức thu phí thấp nhất bằng 30 giây/1 lần phát sóng.


4. Thông tin bằng hình thức chạy chữ dưới chân màn hình.

                                                                                                                                                            Đơn vị: VNĐ

Thời gian

Thời điểm

Đơn giá 1

Giây/lần chạy

- Từ 5h30’ – trước 6h30’

- Từ 8h - trước 11h30'

- Từ 12h– trước 17h30’

Trong phim và chương trình giải trí

7.000

- Từ 6h30’ – trước 8h

- Từ 11h30' - trước 12h

- Từ 17h30’ – trước 19h

Trong phim và chương trình giải trí

8.000

- Từ 19h – trước 21h30’

Trong phim và chương trình giải trí

10.000

- Từ 21h30’ – trước 23h30’

Trong phim và chương trình giải trí

9.000

 

II. QUẢNG CÁO TRÊN SÓNG PHÁT THANH.

                                                                                                                                                             Đơn vị: VNĐ

Thời gian

Thời điểm

Đơn giá 1/ giây

Từ 6h30’ – trước 8h

Trước và trong chương trình địa phương

10.000

Từ 18h – trước 19h30’

 

III. QUẢNG CÁO TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP.


Địa chỉ truy cập: http://tuyenquangtv.vn

                                                                                                                                                               Đơn vị: VNĐ

Vị trí

Kích thước

Mô tả (Số Kb)

Đơn giá/ngày

Top banner (trang chủ)

970 x 60

100

200.000

Banner trung tâm (trang chủ)

664 x 60

20

250.000

Banner bên phải phía trên (tất cả các trang)

300 x 200

30

300.000

Banner bên phải phía dưới (tất cả các trang)

300 x 200

30

300.000

Banner chân trang phải (trang chủ)

300 x 200

30

150.000

 

Chú ý: 01 banner được kèm theo 01 text link; Nếu trên cùng một banner khách hàng yêu cầu có liên kết từ hai text link trở lên thì đơn giá từ text link thứ hai được tính bằng 1/5 đơn giá của banner có gắn text link đầu tiên.


IV.CÁC QUY ĐỊNH CHUNG.


1. Tỉ lệ giảm giá, hoa hồng, thuởng khuyến khích của các hợp đồng Quảng cáo.


1.1 Giảm giá.


- Giá trị hợp đồng từ 50 triệu đồng đến dưới 70 triệu đồng là 10%
- Giá trị hợp đồng từ 70 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng là 12%
- Giá trị hợp đồng từ 100 triệu đồng đến dưới 150 triệu đồng là 15%
- Giá trị hợp đồng từ 150 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng là 17%
- Giá trị hợp đồng từ 200 triệu đồng đến dưới 350 triệu đồng là 20%
- Giá trị hợp đồng từ 350 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng là 25%
- Giá trị hợp đồng từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng là 28%
- Giá trị hợp đồng từ 1 tỷ đồng trở lên là 35%


1.2 Hoa hồng: Các chủ thông tin, quảng cáo đựợc huởng tiền hoa hồng khi đã thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng và không chọn hình thức giảm giá trên hợp đồng; Mức trích hoa hồng bằng 5% tổng giá trị của hợp đồng; áp dụng cho những hợp đồng ít nhất là 5 triệu và không quá 20 triệu (Nếu là cá nhân thì phải khấu trừ thuế thu nhập).

 

1.3 Thưởng khuyến khích:


- Trường hợp khách hàng thực hiện vượt giá trị hợp đồng nguyên tắc đã ký sau khi đã giảm trừ giảm giá, sẽ được thưởng thêm số spots quảng cáo giá trị tương đương 10% phần giá trị vượt hợp đồng đó (Với điều kiện khách hàng thanh toán hết số tiền quảng cáo trong năm, chậm nhất đến hết tháng 1 của năm sau).


- Đối với các cán bộ, viên chức trong Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang (Trừ các thành viên Ban quản lý thu của Đài) khi khai thác ký kết các hợp đồng quảng cáo từ 5 triệu đồng trở lên được trích thưởng khuyến khích bằng 10% giá trị hợp đồng sau khi trừ: các khoản thuế, tỷ lệ giảm giá, hoa hồng (Số tiền 10% này chỉ được nhận sau khi khách hàng đã hoàn thành các thủ tục thanh toán).


2. Các quy định khác.


- Đơn giá phát sóng quảng cáo trên VTV1 được áp dụng bằng đơn giá phát sóng quảng cáo trên kênh TTV; Giờ phát sóng được Ban Giám đốc quyết định cụ thể cho từng hợp đồng hoặc lịch phát sóng.


- Các đơn vị, doanh nghiệp có trụ sở đóng tại địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Doanh nghiệp phải có giấy phép Kinh doanh do các cơ quan có thẩm quyền thuộc tỉnh Tuyên Quang cấp và không chọn hình thức giảm giá, hoa hồng tại điểm 1.1 và điểm 1.2, mục 1, khoản IV) khi tham gia thông tin, quảng cáo thì đơn giá được áp dụng bằng 70% đơn giá thông tin, quảng cáo từng thời điểm
(Các thông tin quảng cáo thuộc điểm b, mục 3, khoản I không áp dụng quy định này).

 

- Đối với hợp đồng quảng cáo dài hạn thực hiện khoán doanh thu từ 06 tháng trở lên không áp dụng đơn giá quy định tại mục I, II, III nêu trên; khi có các hợp đồng này Trưởng phòng Dịch vụ và Quảng cáo trình Ban Giám đốc xem xét quyết định.

 

- Các sản phẩm quảng cáo như băng vệ sinh, giấy vệ sinh, bao cao su, thuốc chữa bệnh ngoài da. Không quảng cáo vào các giờ 11h50’, 18h00’ và 20h00’ hàng ngày.

 

- Không phát sóng quảng cáo trong các chương trình thời sự; chương trình phát thanh, truyền hình trực tiếp về các sự kiện chính trị đặc biệt kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của dân tộc.


- Bảng giá này có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. Đối với các hợp đồng đã ký năm 2017 thực hiện trong hai năm 2017 và 2018 được áp dụng giá của năm 2017.


- Căn cứ vào tình hình thực tế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang xem xét điều chỉnh Bảng giá quảng cáo sau 6 tháng hoặc 1 năm thực hiện; Những trường hợp đặc biệt mang lại lợi ích cho Đài, Ban Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Tuyên Quang sẽ xem xét quyết định./. 
Thời tiết Giá vàng
Chưa lấy được dữ liệu. Mời bạn thử lại sau.
 ĐVT: tr.đ/lượng

 Tỷ giá

Tin qua ảnh